Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Dùng vi sinh Aquaclean để ủ phân compost – Bình Dương

Sau khi tưới dung dịch vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 và vi sinh xử lý bùn Aquaclean ACF-SA lên lớp nguyên liệu và phối trộn:

  • Đống ủ bị hoai mục hoàn toàn sau 45 -60 ngày

  • Cung cấp vi sinh khởi động hệ thống xử lý nước rỉ rác của xí nghiệp

Lên đầu trang