Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Xử lý nước thải Công ty sản xuất thực phẩm đóng hộp – Tiền Giang

  • Lưu lượng: 1.200  m3/ ng.đ
  • Đầu vào: COD = 5700 mg/l, BOD = 2.900 mg/l, TN = 812 mg/l
  • Kị khí: COD = 3100 mg/l; COD = 1600 mg/l; TN = 467 mg/l

Yêu cầu xử lý BOD, COD, Nito, chống shock tải khi lưu lượng tăng.

  • COD đầu ra sau khi dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 + vi sinh chuyên biệt để nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí
    Aquaclean AD = 200 mg/l, TN = 100 mg/l

Hiệu quả xử lý từ 88% đến 95%. Tăng lượng bùn từ bùn không lắng lên 35%

Lên đầu trang