Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Công ty CP thực phẩm Sóc Trăng

Hiện trạng:

  • COD= 2800 mg/l
  • BOD= 1800 mg/l
  • TN = 120 mg/l

Sau khi xử  bằng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32

Nước thải đạt quy chuẩnQCVN 11:2008

  • COD= 70 mg/l –E= 97,5%
  • BOD=40mg/l –E=98%
  • TN = 40 mg/l –E=67%
Lên đầu trang