Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Xử lý BOD, COD, NH3 nước thải công nghiệp thủy sản Tp. Cần Thơ

Công ty xả thải với công suất 300m3/ngày đêm

Sau khi xử  bằng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32

Thông số

Đầu vào

Đầu ra

QCVN

COD (mg/l)

1.707

28

50

BOD (mg/l)

1.665

15,5

30

NH3-N (mg/l)

75,4

0,46

5

 

Lên đầu trang