Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Xử lý ni tơ sau biogas tại trại heo – Đồng Nai

Yêu cầu xử lý Ni-tơ sau Biogas

  • Nitơ đầu vào sau Biogas: 622 mg/l
  • Khi xử lý bằng vi sinh xử lý nitơ Aquaclean NA + vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 : TN đầu ra đạt 97 mg/l

Hiệu quả xử lý đạt 85%

Lên đầu trang