Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Loại bỏ mùi hôi trại gà Vĩnh Long

  • Pha loãng vi sinh xử lý mùi hôi Aquaclean OC phun đều trên bề mặt phân.
  • Loại bỏ mùi, Ammonia, giảm côn trùng gây bệnh cho gia cầm.

Kết hợp làm Biogas sử dụng vi sinh xử lý mùi hôi Aquaclean ACF-32 để tăng khí sinh học

Lên đầu trang