Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Xử lý hồ chứa nước rỉ rác tại huyện Cái Răng - Cần Thơ

Trước xử lý:

  • Mùi hôi
  • COD, BOD cao
  • Bùn đáy nhiều

Sau xử lý:

  • Giảm mùi hôi
  • Giảm bùn đáy 20-30%
  • Giảm COD, BOD
Lên đầu trang