Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Nhà máy xử lý rác thải phục hồi xây dựng và xây dựng bãi chôn lấp, Hoa Kỳ

Sử dụng ACF-32 & ACF-SA pha loãng và sử dụng qua giếng phun

Kết quả:

- BOD giảm 23%, COD 70%

H2S trong nước rỉ giảm xuống mức không thể phát hiện, loại bỏ hết hẳn mùi hôi

Giảm Amoniac 19% và Phốt pho giảm 50%

Giảm chi phí vận chuyển để loại bỏ nước rỉ rác

Lên đầu trang