Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan

Danh sách dự án

Đạt hiệu suất 50 – 80% sau 6 tuần xử lý

Xem thêm

Giảm đáng kể khí sunlfua hydro trong hệ thống, giảm sự ăn mòn thiết bị

Xem thêm

Loại bỏ mùi, Ammonia, giảm côn trùng gây bệnh cho gia cầm

Xem thêm

Khi xử lý bằng vi sinh xử lý nitơ Aquaclean NA + vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 : TN đầu ra đạt 97 mg/l

Xem thêm

Lên đầu trang