Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan

Danh sách dự án

Sử dụng ACF-32 & ACF-SA pha loãng và sử dụng qua giếng phun

Xem thêm

Giảm bùn thải, giảm chi phí xử lý và tiêu hủy 40%

Xem thêm

Hệ thống được thiết kế để tạo ra bể hiếu khí để loại bỏ BOD và thực hiện ni trát hóa, chảy vào bể anoxic để khử Nitơ ...

Xem thêm

Lên đầu trang