Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan

Danh sách dự án

Giảm bùn thải, giảm chi phí xử lý và tiêu hủy 40%

Xem thêm

Hệ thống được thiết kế để tạo ra bể hiếu khí để loại bỏ BOD và thực hiện ni trát hóa, chảy vào bể anoxic để khử Nitơ ...

Xem thêm

Cải thiện sự phân hủy hữu cơ trong chất thải rắn, nén chất thải tốt hơn

Xem thêm

Lên đầu trang