Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan

Danh sách dự án

"Xử lý nước thải đa ngành, công nghiệp, sinh hoạt, đô thị, bệnh viện, cao su, dệt nhuộm, giấy, rượu bia, mía đường,..."

Xem thêm

Giảm mức ô nhiễm trong sông: giảm các thông số BOD, COD, Nitơ tổng, Phốt pho, Tổng chất rắn lơ lửng, vv

Xem thêm

Bùn đáy trước đây dày 600mm xuống dưới 85% trong vòng 8 tháng

Xem thêm

Sử dụng ACF-32, có thể khôi phục cân bằng tự nhiên trong 3 tháng

Xem thêm

Sử dụng ACF-32 & ACF-SA pha loãng và sử dụng qua giếng phun

Xem thêm

<< Trang trước| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6|
Lên đầu trang